WERKEN BIJ STICHTING AAD

De Stichting AAD is een goede doelen stichting die hoofdzakelijk werkt met betrokken professionals, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de realisatie van AAD doelen. De stichting is groeiende en inmiddels zijn zo´n 30 zorgprofessionals actief bezig met kennisbruggen.

De stichting kent een platte structuur waarbij gewerkt wordt met toezichthoudende en uitvoerende bestuurders (one-tier model). Binnen de stichting zijn een aantal werkcommissies actief, op diverse bestuurlijke terreinen. In deze werkcommissies werken vrijwilligers actief aan de realisatie van een of meerdere bouwstenen van een AAD kennisbrug.

Daarnaast kent de stichting een drietal faciliterende hulpstructuren, te weten:

• bestuursbureau
• bedrijfsbureau
• stagebureau

De vrijwilligers in deze werk- en/of hulpstructuren worden begeleid door de uitvoerende bestuurders.


VRIJWILLIGERSWERK

De Stichting AAD maakt onderscheid in vrijwilligerstaken en onderzoekstaken. De vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door professionals die zich als geregistreerd vrijwilliger met de Stichting AAD verbonden hebben. De stichting hanteert daarbij de spelregel dat er een vrijwilligersovereenkomst tussen betrokkenen en de stichting wordt opgesteld. Hierin scheppen beide partijen heldere verwachtingen met elkaar omtrent uit te voeren taken. Een belangrijk aspect daarbij vormen de kernwaarden van Stichting AAD (wederkerigheid, gelijkwaardigheid, respect en nederigheid).

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk binnen Stichting AAD? Neem dan per e-mail contact met ons op.


STAGES EN AFSTUDEEROPDRACHTEN

De Stichting AAD werkt samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De stichting is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij er sprake is van een meerjarige plaatsing van stagiaires en/of afstudeerders. De Stichting AAD werkt daarbij met een opdrachtformulering die altijd gekoppeld is aan de AAD kennisbrug. Daarnaast werkt de stichting met zogenaamde (kleine) projectopdrachten en/of werkopdrachten, waarmee de student in de gelegenheid wordt gesteld om werkervaring op te kunnen doen.

Wilt u meer weten over stage en/of afstudeeropdrachten binnen Stichting AAD? Neem dan per e-mail contact met ons op.


WERKERVARINGSPLAATSEN

De Stichting AAD voert een actief beleid om werkzoekenden indien mogelijk een werkervaringsplaats aan te bieden. Daar waar mogelijk is de stichting bereid om een werkplaats in te richten van waaruit geïnteresseerden een springplank van werk naar werk kunnen creëren. Het gaat dan om taken en werkzaamheden die passen binnen het activiteitenpalet van Stichting AAD.

Wilt u meer weten over werkervaringsplaatsen binnen Stichting AAD? Neem dan per e-mail contact met ons op.